O fundacji

Dnia 12 lutego 2015 roku została założona przez lekarz Kingę Mikusek i Krzysztofa A. Ziembika organizacja charytatywna, pozarządowa, prowadząca działalność pożytku publicznego pod nazwą Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego „Harmonia” z siedzibą we Wrocławiu, co potwierdziła notariusz Barbara Giedrojć stosownym aktem notarialnym.

cropped-logo_fundacji_napis_02d.png

Zgodnie ze statutem celami Fundacji są:

 • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, pedagogiki oraz rozwoju osobowości;
 • ochrona i promocja zdrowia, w szczególności w postaci zapewnienia opieki psychiatrycznej, dostarczania pomocy psychologicznej i prowadzenia psychoterapii na rzecz osób potrzebujących;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • propagowanie potrzeby rozwoju osobowości;
 • wspieranie rozwoju profilaktyki zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;
 • integracja środowiska psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, coachów, trenerów, mentorów i innych osób związanych z ochroną zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego i rozwojem osobowości;
 • wspieranie działań mających na celu doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w profilaktykę i ochronę zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;
 • pomoc prawna na rzecz osób potrzebujących opieki psychiatrycznej, pomocy psychologicznej, psychoterapii.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, szkoleń, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
 • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
 • konsultacje, diagnostykę, leczenie, psychoterapię i poradnictwo, jak również udzielanie wsparcia i interwencje kryzysowe na rzecz osób potrzebujących;
 • wspieranie, finansowanie, organizowanie, prowadzenie punktów i placówek medycznych i terapeutycznych udzielających pomocy osobom dotkniętym problemami psychicznymi, osobom w kryzysie oraz rodzinom tych osób;
 • organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia, w tym sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych, potrzebnego do funkcjonowania punktów i placówek medycznych i terapeutycznych, a także oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, konsultacyjnych w zakresie zdrowia i rozwoju osobowości;
 • organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
 • organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej;
 • organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;
 • współpracę z organami władzy publicznej, instytucjami, organizacjami oraz osobami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, w tym współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem, w szczególności zdrowiem psychicznym oraz rozwojem osobowości;
 • pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą;
 • organizowanie i finansowanie badań naukowych;
 • przyznawanie stypendiów na prowadzenie badań naukowych związanych z psychiatrią, psychologią, psychoterapią;
 • finansowanie kosztów konsultacji, diagnostyki, leczenia, psychoterapii, poradnictwa osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub finansowej;
 • organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego, zmiany świadomości społecznej co do zaburzeń i chorób psychicznych oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • inne formy działalności charytatywnej.

Dane fundacji:
Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego „Harmonia” we Wrocławiu
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
telefon:
(+48) 500-46-22-64
prezes fundacji:
Kinga Mikusek
KRS:
0000557996
NIP:
8943062326
REGON:
36151718900000
Numer rachunku bankowego:
PL 12 1750 0009 0000 0000 3012 5363